Aladdin B-53 Clear Washington Drape Kerosene Oil Lamp, Plain Stem

Aladdin B-53 1

Aladdin B-53 2

Aladdin B-53 3

Aladdin B-53 4

Aladdin B-53 5

Aladdin B-53 6

Realized $23.98 1/14/18

Vintage Aladdin Amber Washington Drape Plain Stem Kerosene Oil Lamp B-55

Realized $50.00 2/26/17

Original Aladdn Green Washington Drape Round Base Kerosene Oil Lamp B-40

Green Washington Drape 1

Green Washington Drape 2

Green Washington Drape 3

Green Washington Drape 4

Green Washington Drape 5

Green Washington Drape 6

Realized $83.00 2/15/15Aladdin Washington Drape Oil Lamp B-53X Rare

Aladdin B53x 1

Aladdin B53x 2

Aladdin B53x 3

Realized $48.00 11/7/10Aladdin Washington Drape B-53 Clear Glass Oil Lamp

Washington Drape Lamp 1

Washington Drape Lamp 2

Washington Drape Lamp 3

Washington Drape Lamp 4

Washington Drape Lamp 5

Realized $43.09 10/23/10Vintage Aladdin Washington Drape B-53 Oil Lamp

Aladdin B-53

Realized $39.99 11/9/8